Disclaimer

Disclaimer AT Alwine

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.atalwine.nl . Door de website www.atalwine.nl te bezoeken en/of aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Bezoek en gebruik van www.atalwine.nl

De informatie op www.atalwine.nl is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel AT Alwine zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan AT Alwine niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. AT Alwine garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. AT Alwine wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer www.atalwine.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door AT Alwine worden aanbevolen. AT Alwine aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar www.atalwine.nl. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Informatie gebruiken

AT Alwine behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via www.atalwine.nl aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op www.atalwine.nl te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AT Alwine of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

AT Alwine behoudt zich het recht voor om de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op www.atalwine.nl en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.