Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Praktijk AT Alwine, Alexander Techniek

De praktijk AT Alwine verzorgt individuele- en groep lessen, workshops en cursussen in de Alexander Techniek.

De Alexander Techniek docent is gehouden te handelen conform de gedragscode van de beroepsvereniging NeVLAT en het daarbij behorende huishoudelijke regelement.

De Alexander Techniek docent zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de leerling verstrekte gegevens en alles wat in een les ten sprake komt, wordt vertrouwelijk behandeld.

De leerling verplicht zich middels het registratie formulier persoonsgegevens aan de docent te verstrekken t.b.v. de inschrijving in de praktijk, afhandeling van betalingen, bijhouden van de administratie, voortgang van de lessen registratie en voor het informeren van de leerling over wijzigingen/vernieuwingen en activiteiten van de praktijk.

De leerling past interventies, waarvan hij/zij heeft kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Procedures/oefeningen die aan de leerling zijn aangeleerd, worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan anderen worden aangeleerd of worden overgedragen.

De Alexander Techniek docent aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de leerling onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel medische of andere voor de les van toepassing belangwekkende informatie heeft verzwegen of achtergehouden.

De Alexander Techniek docent verplicht zich de leerling correct door te verwijzen naar een collega, andere professional of arts indien de lessen niet toereikend zijn t.b.v. de leerling

Beëindiging van de lessen kan te allen tijde met wederzijdse goedvinden geschieden. Indien de leerling de lessen niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

Betalingsvoorwaarden en annulering

De docent en leerling verplichten zich aan het tarief te houden zoals gemeld op de website.  Strippenkaart lessen moeten binnen 1 jaar na betalingsdatum worden opgenomen, anders vervalt het recht op lessen. Betalingswijze wordt tijdens de intake in de praktijk besproken en vastgelegd.

De leerling verplicht zich een afspraak mondeling, per sms, mail of Whatsapp tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders kunnen kosten van de les in rekening gebracht worden.

Annuleren van de lessen, workshops of cursussen kunnen tot 4 weken voordien kosteloos. Tussen 4 tot 2 weken voor aanvang wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht. Na deze termijn vindt geen restitutie plaats.

De docent behoudt zich het recht om een afspraak af te zeggen, indien door onvoorziene omstandigheden gedwongen.